จ้างทำบัญชี สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ทำอะไรให้บ้าง

จ้างทำบัญชี สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ทำอะไรให้บ้าง

หน้าที่ของสำนักงานบัญชี บริษัททำบัญชี ที่รับจ้างทำบัญชี คืออะไร?

จ้างทำบัญชีคือทำอะไร?  บริการรับทำบัญชีควรต้องทำอะไรให้บ้าง? เป็นคำถามที่เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ หลายท่านสงสัย

วันนี้เราจะมาดูกันว่า บริการรับทำบัญชี คือทำอะไร....สำนักงานบัญชี / บริษัททำบัญชี ที่รับทำบัญชีนั้น มีหน้าที่ต้องทำงานอะไรให้บ้าง


บริการรับทำบัญชี ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้

 1. สิ่งที่ต้องทำเพราะกฎหมายบังคับ
  • ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน
  • ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี
  • ยื่นงบการเงินและภาษีประจำปี
 2. สิ่งที่กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่ทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของธุรกิจ
  • งานบัญชีบริหาร
  • งานให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่านี่เป็นเพียง “ตัวอย่าง” ของขอบเขตบริการรับทำบัญชีเท่านั้น!

ไม่ได้หมายความว่าทุกสัญญาการจ้างทำบัญชีจะต้องครอบคลุมทั้งหมดนี้ 

เพราะขอบเขตของแต่ละสัญญาจ้าง จะต้องขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญานั้นๆ (ก็คือขึ้นกับข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชี) ว่าต้องการขอบเขตงานมาก-น้อยเพียงใด เงื่อนไข และอัตราค่าจ้างเท่าใด

ค้นหา สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ใกล้ฉัน

   

1. สิ่งที่ต้องทำเพราะกฎหมายบังคับ

1.1 ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน

 • ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ภ.ง.ด.1    หากมีการจ่ายเงินให้พนักงาน
  • ภ.ง.ด.3   หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
  • ภ.ง.ด.53  หากมีการจ่ายเงินให้นิติบุคคล
  • ภ.ง.ด.54  หากมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ยื่นประกันสังคม
  • นำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
  • แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่
  • แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนหากลูกค้าลาออก

   

1.2 ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • จัดทำบัญชีรายวัน 5 เล่มตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บัญชีเงินสด, บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร, บัญชีรายวันซื้อ, บัญชีรายวันขาย และบัญชีรายวันทั่วไป
 • จัดทำบัญชีแยกประเภทต่างๆ เช่น บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • จัดทำบัญชีสินค้า
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • ปิดบัญชีประจำปี จัดทำข้อมูลประกอบการปิดงบการเงิน เช่น สรุปรายการคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และบัญชีต่างๆ เป็นต้น
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น, และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
 • ให้ข้อมูลและตอบคำถามผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
     

1.3 ยื่นงบการเงินและภาษีประจำปี

2. สิ่งที่กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่ทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของธุรกิจ

ข้อด้านล่างนี้ กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่กิจการอาจเลือกจ้างสำนักงานบัญชีให้ทำงานเหล่านี้ให้ด้วยได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของกิจการ

2.1 งานบัญชีบริหาร

 • ปิดงบและรายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน หรือ รายไตรมาส (ความถี่แล้วแต่ตกลง) แก่ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
 • วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขผลประกอบการ  เพื่อให้สามารถนำตัวเลขมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที
     

2.2 งานให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร  

 • วางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน เช่น กำหนดรูปแบบเอกสารที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กำหนดขั้นตอนระบบการทำงานและผังวงจรเอกสารภายใน เป็นต้น
 • การวางแผนภาษีทั้งภาษีนิติบุคคล และอาจครอบคลุมไปถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าของ
      

จ้างทำบัญชีมีข้อดีอย่างไร? ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชี?

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี / บริษัททำบัญชี คือ

1. ราคาถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำ

การจ้างสำนักงานบัญชี หรือจ้างบริษัททำบัญชี มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการจ้างพนักงานประจำมากๆ เช่น ถ้าจ้างพนักงานบัญชีประจำ  พนักงาน ป.ตรี บัญชี 1 คน เริ่มต้นที่ 15,000บาท/เดือน ซึ่งเรทเงินเดือนนี้คือเรทเด็กจบใหม่ ที่ประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงอาจไม่สามารถรับมือกับประเด็นบัญชี-ภาษีที่ซับซ้อนของกิจการได้  (จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนบอกได้เลยค่ะว่า โลกของตำราเรียนนั้น เล็กกว่าชีวิตจริงมากๆๆๆๆ)

  

2. ลดความผิดพลาดของการทำบัญชี ยื่นภาษี

สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญ และเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษี จึงลดความผิดพลาดของการทำบัญชี ยื่นภาษีได้ (อย่างไรก็ตาม ขึ้นกับปัจจัยที่คุณใช้ในการตัดสินใจเลือกจ้างคือ ความเชี่ยวชาญ/คุณภาพ หรือ ราคาถูกเป็นหลัก นะค้า)

  

3. ได้ที่ปรึกษาส่วนตัว

สำนักงานบัญชี ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่เจ้าของกิจการในประเด็นบัญชี-ภาษี ต่างๆได้ด้วย  การมีที่ปรึกษาวางแผนที่ดีจะช่วยคุณประหยัดภาษีได้

   

4. มีเวลาทุ่มเทกับธุรกิจได้เต็มที่

การจ้างสำนักงานบัญชีจะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของได้มาก เจ้าของกิจการไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องบัญชี-ภาษี  ทำให้เจ้าของมีเวลาไปโฟกัส ทุ่มเทกับการทำธุรกิจได้เต็มที่

     

ค่าทำบัญชี ควรจ้างที่เท่าไหร่?

จะเห็นได้ว่างานของการทำบัญชีนั้นไม่น้อยเลย และนี่เป็นเพียง overview กว้างๆเท่านั้น  รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละงานยังมีอีกเยอะแยะมากมาย เพราะการทำบัญชีมีกฎหมายครอบอยู่ เช่น มาตรฐานบัญชี และประมวลรัษฎากร เป็นต้น  อีกทั้งแต่ละกิจการก็มีประเด็นและความซับซ้อนที่แตกต่างกันไป 

   
ดังนั้น หากได้รับใบเสนอราคาค่าทำบัญชีมาจากสำนักงานบัญชี  ไม่ควรเปรียบเทียบแค่ราคาเท่านั้น ขอให้พิจารณาราคาควบคู่ไปกับขอบเขตงาน (ราคาถูกกว่าอาจจะเกิดจากขอบเขตงานที่น้อยกว่าก็เป็นได้) รวมไปถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชีที่คุณจะจ้างด้วยค่ะ

   

ควรเลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร?

5 ปัจจัยเบื้องต้นในการเลือกสำนักงานบัญชี คือ

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
 2. มีความรู้บัญชี-ภาษี-ธุรกิจ
 3. มีตัวตน หลักแหล่งชัดเจน
 4. ติดต่อได้ง่าย
 5. ตรงไปตรงมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

ทำไมต้องทำบัญชี?

คำตอบนี้สั้นๆง่ายๆ คือ เพราะกฎหมายบังคับว่า “ต้องทำ” 

พรบ.การบัญชี กำหนดให้นิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจัดทำบัญชี และนำส่งงบการเงินเป็นประจำทุกปี  อีกทั้งยังต้องยื่นแบบและเสียภาษีต่างๆทั้งรายเดือนและรายปีตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นด้วย

  
การไม่ทำบัญชีและไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชี  นิติบุคคลและกรรมการต้องระวังโทษปรับรวมสูงถึง 80,000บาท บวก รายวันอีกวันละ 2,000บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

   

ประโยชน์ของการทำบัญชี

การทำบัญชีมีข้อดี มีประโยชน์ ดังนี้

 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงจากที่จะโดนค่าปรับ เงินเพิ่ม และโทษตามกฎหมายอื่นๆ
 2. ทำให้กิจการรู้ฐานะการเงิน และผลประกอบการ  ทำให้รู้ว่าสรุปแล้วที่ทำธุรกิจมาดีหรือไม่ดีกันแน่ (ขายดีก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะคะ..."ขายดีจนเจ๊ง" เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับกิจการที่ละเลยการทำบัญชีค่ะ)
 3. ตัวเลขทางบัญชีชี้ให้เห็นจุดอ่อน - จุดแข็งของกิจการได้
 4. เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เช่น หากต้องการกู้เงินธนาคาร แต่กิจการไม่ได้ทำบัญชี หรือการทำบัญชีไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ตัวกิจการเองไม่น่าเชื่อถือไปด้วย และธนาคารก็อาจจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้
 5. ตัวเลขทางบัญชี ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน เช่น การตั้งราคาขาย การประเมิณผลพนักงาน ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ เช่น การขยายกิจการ การซื้อกิจการ หรือแม้แต่เลิกกิจการ เป็นต้น
     

หาสำนักงานบัญชีจากที่ไหน?

หากท่านต้องการหาสำนักงานบัญชี เพื่อให้ช่วยดูแลบัญชี-ภาษีของกิจการท่าน หรือต้องการขอคำปรึกษาเบื้องต้น ท่านสามารถค้นหาสำนักงานนักบัญชีกับ Accounting Center ได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้  #ตัวเลือกมากมาย  #ง่าย  #สะดวก  #ลดเวลาตามหา

   

ขั้นตอนการค้นหาสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี

 1. คลิกที่ลิงค์เพื่อไปหน้าค้นหา >> ค้นหาสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี
 2. ระบุจังหวัด และเขต(เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
 3. ระบุประเภทกิจการคุณในตัวกรองผลลัพธ์ เช่น ประเภทธุรกิจ, ประเภทนิติบุคคล เป็นต้น
 4. ติดต่อสำนักงานบัญชี และ ฟรีแลนซ์ รับทำบัญชี ที่โดนใจคุณได้โดยตรงเลย  ตามข้อมูลการติดต่อที่นักบัญชีให้ไว้ได้เลย :)

รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี บริษัททำบัญชี จ้างทำบัญชี

เปิดสำนักงานบัญชี-หาลูกค้า-รับทำบัญชีที่บ้าน-การตลาดสำนักงานบัญชี

Accounting Center เว็บไซต์รวมนักบัญชี สำนักงานบัญชี เพื่อให้ผู้ประกอบการค้นหานักบัญชีได้ง่ายๆ

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่