การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Accounting Center

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ของแพลตฟอร์ม Accounting Center

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แพลตฟอร์ม Accounting Center (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.accountingcenter.co (“เว็บไซต์”) นี้ ให้บริการโดยบริษัท เพื่อนนักบัญชี จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบกิจการตลาดออนไลน์สำหรับงานบริการด้านบัญชีและธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน บริษัทฯ จึงจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้เพื่อให้ผู้ใช้งานและสมาชิกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ใช้งานที่เป็นผู้ที่กระทำการแทนหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล (“ท่าน”) ได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่แพลตฟอร์มใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคคลที่มีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มขอเรียนให้ท่านทราบว่าลิงค์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มอาจนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เครือข่าย หรือสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งในกรณีที่ท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้วการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางของบุคคลภายนอกโดยที่แพลตฟอร์มไม่ได้ร่วมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น ภายใต้กรอบของกฎหมาย แพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์ เครือข่าย หรือสื่ออื่นใดบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยแพลตฟอร์มขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ เครือข่าย หรือสื่ออื่นใดนั้น ๆ

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่แพลตฟอร์มได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านหรือกรณีที่แพลตฟอร์มสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับแพลตฟอร์ม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของแพลตฟอร์ม และเพื่อการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน โดยวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

1.1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 • (1) เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) และ/หรือ
 • (2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

1.2. เพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามคำขอ สัญญา และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่ท่านได้ทำไว้หรือจะเข้าทำกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1) ดำเนินการตามสัญญา คำขอใช้บริการ และ/หรือตามคำสั่งของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ การขอลงประกาศ การแก้ไขข้อมูลในประกาศ การลงหรือแก้ไขบทความ การส่งข้อความ การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ การค้นหาบริการ การตอบข้อสงสัยของท่าน และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่านบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ
 • (2) ตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามคำขอ สัญญา และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่ท่านได้ทำไว้หรือจะเข้าทำกับบริษัทฯ

1.3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือ ของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1) บริหารกิจการของแพลตฟอร์ม (เช่น การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ท่านนำมาลงประกาศ(เผยแพร่) บนแพลตฟอร์ม การบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎหมาย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการละเมิดต่าง ๆ)
 • (2) บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มและท่าน (เช่น ดูแลผู้ใช้งาน ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน แจ้งเตือนหรือนำเสนอบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับแพลตฟอร์มซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน)
 • (3) พัฒนาและปรับปรุงบริการ รวมทั้งระบบงานต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของแพลตฟอร์ม และ/หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • (4) การใช้ข้อมูลในประกาศของท่าน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของแพลตฟอร์ม เช่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ/หรือ
 • (5) กรณีผู้ใช้งานเป็นองค์กรธุรกิจ แพลตฟอร์มจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอำนาจกระทำการแทน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้งานที่เป็นองค์กรธุรกิจ

1.4. ความยินยอมของท่าน (Consent)

ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายได้ บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ของท่านไปวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และ/หรือ ติดต่อท่านเพื่อเสนอบริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ และเพื่อเสนอให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของแพลตฟอร์มหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ ตามแต่กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้

1.5 ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม โดยท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับนโยบายฉบับนี้

1.6 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์มเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แพลตฟอร์มเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการของแพลตฟอร์มที่ท่านใช้งาน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดส่วนบุคคล
 • ชื่อ, นามสกุล, นามแฝง
 • เพศ
 • รูปภาพ ภาพนิ่ง
 • ข้อมูลโปรไฟล์จากบัญชีสมาชิก Facebook เฉพาะส่วนที่คุณเปิดเผยแก่สาธารณะ ในกรณีที่ท่านเลือกลงทะเบียนโดยให้เชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก Facebook ของท่าน และโปรดทราบว่าแพลตฟอร์มไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Facebook ของท่านในระบบฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มแต่อย่างใด
รายละเอียดการติดต่อ
 • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ไอดีไลน์
 • บัญชี Social Media
รายละเอียดการให้บริการ และข้อมูลทางวิชาชีพ
 • บริการทางวิชาชีพบัญชีที่นำเสนอ และรายละเอียดการให้บริการ
 • ใบอนุญาต ใบรับรอง และ/หรือหนังสือรับรองทางวิชาชีพต่างๆ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • รูปภาพ ภาพนิ่ง
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID เป็นต้น)
 • ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน
 • ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน
ข้อมูลการเข้าใช้ และการขอใช้บริการ
 • ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม และการทำกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของแพลตฟอร์ม
ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด
 • การสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด
 • รายละเอียดบริการที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน
ข้อมูลอื่น ๆ
 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมล การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และแอพพลิเคชั่นไลน์
 • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับผู้ใช้งานอื่นผ่านกล่องข้อความบนแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับแพลตฟอร์มไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีแพลตฟอร์มอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ซึ่งแพลตฟอร์มจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่แพลตฟอร์มกำหนดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แพลตฟอร์มมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่แพลตฟอร์มมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้แพลตฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้แพลตฟอร์มลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่แพลตฟอร์มจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

4.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้แพลตฟอร์มระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราวในกรณีที่แพลตฟอร์มอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้แพลตฟอร์มระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

4.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ในกรณีที่แพลตฟอร์มดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่แพลตฟอร์มมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น แพลตฟอร์มสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของแพลตฟอร์ม)

4.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่แพลตฟอร์มสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้แพลตฟอร์มส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกในรูปแบบและวิธีการดังกล่าว และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์มได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอกในรูปแบบและวิธีการดังกล่าว เว้นแต่แพลตฟอร์มไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือแพลตฟอร์มมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับแพลตฟอร์ม ตามขั้นตอนและวิธีการที่แพลตฟอร์มกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้บริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่สามารถเผยแพร่บริการทางวิชาชีพของท่านผ่านการลงประกาศบนแพลตฟอร์มได้ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

4.8 สิทธิในการร้องเรียน

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏด้านล่างของฉบับนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงช่องทางต่อไปนี้

สิทธิ ช่องทางการขอใช้สิทธิ
สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เองเมื่อท่านต้องการผ่านหน้าบัญชีสมาชิก
สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เองเมื่อท่านต้องการผ่านหน้าบัญชีสมาชิก
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถระงับการเปิดเผยข้อมูลในประกาศของท่านได้เองเมื่อท่านต้องการผ่านหน้าบัญชีสมาชิก และท่านสามารถขอใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล์หรือที่อยู่ตามหัวข้อ “วิธีการติดต่อแพลตฟอร์ม” ตอนท้ายของนโยบายนี้
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล์หรือที่อยู่ตามหัวข้อ “วิธีการติดต่อแพลตฟอร์ม” ตอนท้ายของนโยบายนี้
สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล์หรือที่อยู่ตามหัวข้อ “วิธีการติดต่อแพลตฟอร์ม” ตอนท้ายของนโยบายนี้
สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านสามารถขอใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล์หรือที่อยู่ตามหัวข้อ “วิธีการติดต่อแพลตฟอร์ม” ตอนท้ายของนโยบายนี้
สิทธิในการร้องเรียน ท่านสามารถขอใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล์หรือที่อยู่ตามหัวข้อ “วิธีการติดต่อแพลตฟอร์ม” ตอนท้ายของนโยบายนี้

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่แพลตฟอร์มอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากแพลตฟอร์มปฏิเสธคำขอข้างต้น แพลตฟอร์มจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แพลตฟอร์มอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยอาจรวมถึงหน่วยงานต่อไปนี้

 • (1) บริษัทในเครือของบริษัทฯ (ถ้ามี)
 • (2) ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์มมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่แพลตฟอร์มในการให้บริการต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ หรือผู้ให้บริการโฆษณา เป็นต้น
 • (3) ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด เป็นต้น
 • (4) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • (5) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดใด ๆ ที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มการลงประกาศ/บทความ (เว้นแต่มีหมายเหตุกำกับในแบบฟอร์มการลงประกาศ/บทความเป็นอย่างอื่น) จะเป็นการเปิดเผยในประกาศ/บทความของท่านบนแพลตฟอร์ม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มท่านใด ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นการลงประกาศ/บทความของท่านถือว่าเป็นกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นนอกจากแพลตฟอร์มด้วย

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม (เช่น ท่านลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือแพลตฟอร์มปฏิเสธคำขอใช้บริการของท่าน เป็นต้น) แพลตฟอร์มจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 5ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแพลตฟอร์มสิ้นสุดลง

7. การใช้คุกกี้

แพลตฟอร์มอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้บริการแพลตฟอร์ม การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถจดจำท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่แพลตฟอร์มจะเสนอบริการให้แก่ท่าน แพลตฟอร์มอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได้ ช่วยให้แพลตฟอร์มเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งาน ช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึ้น)

8. วิธีการติดต่อแพลตฟอร์ม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

บริษัท เพื่อนนักบัญชี จำกัด
 • อีเมล: support@accountingcenter.co
 • สถานที่ติดต่อ: 7/20 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นแพลตฟอร์มแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เข้าชม หรือมีการใช้บริการแพลตฟอร์ม

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่